Đề tài, dự án

Nghiên cứu bệnh KST trên cua tại Thanh Hóa
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Bệnh
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Yến
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp cơ sở
Kinh phí: 254,981,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2010
Năm kết thúc: 2011
Địa điểm: Thanh Hóa
Mục tiêu:
  • Đánh giá được mức độ nhiễm bệnh và thiệt hại do ký sinh trùng (KST) gây ra trên cua biển (Scylla serrata) nuôi tại Thanh Hoá.
  • Xác định được nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng trị có hiệu quả.
Kết quả đạt được:
  1. Đã phát hiện được 3 giống loài KST ký sinh trên cua giống (Z. sinense, Vorticella sp, Epistylis sp) và 5 giống loài KST ký sinh trên cua thịt.
  2. Formol nồng độ 200 – 250 ppm có tác dụng trong việc trị bệnh KST cho cua biển nuôi thương phẩm tại Thanh Hóa.