Đề tài, dự án

Đề tài nuôi hàu cửa sông tại Nghệ An
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Di truyền
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Tình
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp cơ sở
Kinh phí: 210,730,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2009
Năm kết thúc: 2011
Địa điểm: Quỳnh Lưu – Nghệ An
Mục tiêu:
  • Hoàn thiện quy trình nuôi hàu cửa sông thương phẩm theo mô hình công nghiệp phù hợp với điều kiện sinh thái cửa sông, ven biển tỉnh Nghệ An .
  • Đánh giá chất lượng hàu giống sản xuất tại Nghệ An.
  • Sản xuất được 5 tấn hàu thương phẩm đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ nguồn con giống sinh sản nhân tạo.
Kết quả đạt được:
  1. Sông Mai Giang thuộc huyện Quỳnh Lưu có điều kiện tự nhiên hoàn toàn phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển của Hàu cửa sông.
  2. Đề tài đã tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm và vận dụng thành công vào việc lắp đặt hệ thống, vận hành hệ thống nuôi cũng như chăm sóc, quản lý và bảo vệ Hàu nuôi.