Đề tài, dự án

Dự án nuôi thương phẩm cá hồi vân tại Kỳ Sơn
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Chủ nhiệm đề tài: Chu Chí Thiết
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp cơ sở
Kinh phí: 286,430,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2009
Năm kết thúc: 2013
Địa điểm: Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An
Mục tiêu:
  • Xây dựng được quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá hồi vân phù hợp với điều kiện sinh thái Kỳ Sơn.
  • Tạo được mô hình nuôi cá Hồi vân thương phẩm, sản xuất được 3 đến 3,5 tấn sản phẩm.
Kết quả đạt được:
  1. Dự án đã xây dựng được quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá hồi vân phù hợp với điều kiện sinh thái tại Kỳ Sơn, với các chỉ tiêu kỹ thuật: tỷ lệ sống trung bình 86,17%, năng suất 18,2 kg/m3 bể, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) 1,6. Mùa vụ sản xuất phù hợp từ tháng 8 đến tháng 4 (mùa Thu đến cuối mùa Xuân).
  2. Dự án đã tổ chức tiếp nhận thành công các quy trình công nghệ trong nuôi cá  hồi vân thương phẩm và đào tạo được 06 cán bộ kỹ thuật nắm vững quy trình kỹ thuật thiết kế lắp đặt, vận hành hệ thống bể; vận chuyển cá giống; quản lý, chăm sóc cá; phòng trị một số bệnh thông thường cho cá.
  3. Dự án đã sản xuất được 4.335 kg, đáp ứng được mục tiêu đề ra của dự án là từ 3.000 – 3500 kg sau khi kết thúc dự án.