Đề tài, dự án

Dự án nuôi thương phẩm cá bống bớp tại TP. Vinh
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Lệ Thủy
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 349,110,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2010
Năm kết thúc: 2012
Địa điểm: Nghệ An   
Tóm tắt nội dung:
  • Xây dựng thành công mô hình ương cá bống bớp từ giai đoạn cá hương lên cá giống bằng nguồn thức ăn sống gây trong ao đạt tỷ lệ sống từ 60 - 70%.
  • Xây dựng thành công mô hình nuôi thương phẩm cá bống bớp đạt tỷ lệ sống 70%, năng suất đạt 10 tấn/ha/năm. Quy mô 0,5 ha.
  • Hoàn thiện quy trình ương cá bống bớp từ giai đoạn cá hương lên cá giống và nuôi thương phẩm cá bống bớp phù hợp với điều kiện Nghệ An.
  • Đào tạo 03 cán bộ và 02 hộ dân nắm vững quy trình công nghệ ương nuôi cá bống bớp.
Kết quả đạt được:
  1. Dự án đã xây dựng được quy trình ương cá bống bớp từ giai đoạn cá hương lên cá giống và  nuôi thương phẩm cá bống bớp trong ao nước lợ phù hợp với điều kiện sinh thái ở Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An với các chỉ tiêu kỹ thuật: tỷ lệ sống của cá bống từ giai đoạn cá hương lên cá giống đạt trên 74%; tỷ lệ sống nuôi thương phẩm cá bống bớp đạt trên 79%. Mật độ ương cá hương lên cá giống: 40-100 con/m2, mật độ nuôi thương phẩm: 15-18 con/m2. Thức ăn sử dụng là cá tạp, cho ăn ngày 2 lần với liều lượng: 10 -15% trọng lượng thân.
  2. Dự án đã sản xuất được 93.350 con cá giống cá bống bớp, tỷ lệ sống đạt 81,5% và thu được 10.226 kg cá thương phẩm đáp ứng được mục tiêu của dự án là 50.000 con cá giống và 10 tấn cá/2 vụ nuôi.