Đề tài, dự án

Chuyển giao công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá chày mắt đỏ
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản