Đề tài, dự án

Quản lý môi trường và đàn cá ao di tích Phủ Chủ tịch năm 2012
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Môi trường
Loại đề tài dự án: Nhiệm vụ thường xuyên
Đề tài thuộc đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Cấp quản lý: Cấp cơ sở