Đề tài, dự án

Nâng cao năng lực phát triển nuôi cá nước lạnh ở Việt Nam
Mã đề tài dự án:
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Chủ nhiệm đề tài: Trần Đình Luân
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu NTTS 1
Cấp quản lý: Dự án quốc tế
Cơ quan phối hợp: Viện nghiên cứu Thủy sản và giải trí Phần lan (FGFRI)
Kinh phí: 500.000 EU
Năm bắt đầu: 2010
Năm kết thúc: 2012
Mục tiêu:
  • Góp phần cho việc phát triển hiệu quả, cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm và phát triển bền vững nghề nuôi cá nước lạnh ở Việt Nam, đặc biệt là nuôi cá Hồi vân và phát triển thị trường
Kết quả đạt được:
  1. Sau 1 năm hoạt động, dự án đã triển khai 4 lớp tập huấn và hội thảo về nâng cao kỹ thuật nuôi cá nước lạnh và chế biến các sản phẩm cá nước lạnh tại Đà Lạt và Sapa.
  2. Năm 2011, dự án đã chuyển trứng cá Hồi của 100 gia đình từ Phần Lan tiếp tục nghiên cứu chọn giống tại Thác Bạc, đặc biệt lần đầu tiên đưa trứng loài cá Trắng Châu Âu Coregonus lavaretus vào Việt Nam để ương ấp tại Thác Bạc và đồng thời tổ chức đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Trung tâm nghiên cứu thuỷ sản nước lạnh về sinh sản nhân tạo cá Hồi vân và cá Trắng tại Phần Lan.