Đề tài, dự án

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống cá Chiên (Bargarius yarrelli, Sykes 1941).
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Di truyền
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Trần Anh Tuấn
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp nhà nước
Kinh phí: 1,959,321,613 VNĐ
Năm bắt đầu: 2008
Năm kết thúc: 2010
Nguồn vốn: NSNN
Kết quả đạt được:
  1. Giai đoạn nuôi vỗ thành thục cá Chiên sử dụng thức ăn là cá tươi tại mô hình nuôi bể cho tỷ lệ cá cái thành thục đạt 86,7%;
  2. Sử dụng hỗn hợp kích dục tố 35µg LRHa + 9mg DOM/kg, tỷ lệ cá đẻ đạt 88% -100% với thời gian hiệu ứng thuốc từ 2 đến 6 giờ sau khi tiêm liều quyết định;
  3. Thức ăn cho giai đoạn cá bột lên cá hương là động vật phù du và giun trùn chỉ, mật độ ương thích hợp cho giai đoạn này là 3000 con/m3 tỷ lệ sống của cá đạt 69,0%; Giai đoạn ương cá hương lên cá giống cỡ 6 – 8 cm/con khi nuôi ở mật độ 600 con/m3 cho tỷ lệ sống cao nhất đạt 79,0%.