Đề tài, dự án

Nghiên cứu và phát triển các marker phân tử phục vụ chọn giống và bảo tồn quỹ gene ở cá tra và cá rô phi
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Di truyền
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Dương Dũng
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp nhà nước
Năm bắt đầu: 2001
Năm kết thúc: 2005
Kết quả đạt được: Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản