Đề tài, dự án

Nghiên cứu công nghệ nuôi thương phẩm cá lăng chấm và cá nheo
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Hồ Kim Diệp
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Năm bắt đầu: 2000
Năm kết thúc: 2002
Kết quả đạt được: Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản