Đề tài, dự án

Phát triển sản xuất giống cá Rô phi (Oreochromis niloticus) đơn tính đực cung cấp giống đầu vụ cho các tỉnh phía Bắc
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Công Dưỡng
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu NTTS 1
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 2,890,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2012
Năm kết thúc: 2014
Nguồn vốn: 1. Trung tâm giống thuỷ sản Bình Định 2. Trung tâm giống thuỷ sản Quảng Nam
Địa điểm: Triển khai trên 2 tỉnh Bình Định, Quảng Nam và sản phẩm được phân phối ra các tỉnh phía Bắc.
Tóm tắt nội dung:
  • Phân tích xác định quy mô của dự án(đánh giá nhu cầu thị trường; quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm của dự án; hình thức đầu tư công trình.
  • Chăm sóc giống gốc, giống bố mẹ; sản xuất giống: sản xuất giống thuần, giống thương phẩm; mô hình trình diễn sản xuất giống ; hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống (đối với người sản xuất giống); nhập nội giống; đào tạo, tập huấn kỹ thuật (trong nước và nước ngoài); và các nội dung đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản (nếu có)
Mục tiêu:
  • Sản xuất và cung cấp đàn cá Rô phi vằn hậu bị từ đàn cá chọn giống dòng NOVIT 4 cho dự án.
  • Xây dựng mô hình và đào tạo tập huấn kỹ thuật sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực vào đầu vụ. 
  • Tổ chức sản xuất giống cá Rô phi đơn tính đực và cung cấp giống vào tháng 1-4 cho các tỉnh phía Bắc, công suất mỗi năm trên 26 triệu con/3 đơn vị (vào năm thứ 3 của dự án)
Kết quả đạt được: Kết quả đạt được của dự án trong năm 2013 được triển khai đúng tiến độ và trong năm 2014 tiếp tục tổ chức sản xuất giống Rô phi vằn (Oreochromis niloticus) đơn tính đực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm cho các tỉnh phía Bắc vào đầu vụ.