Đề tài, dự án

Khai thác nguồn gen cá chiên 
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Di truyền
Loại đề tài dự án: Khai thác nguồn gen
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Võ Văn Bình
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I