Đề tài, dự án

Nghiên cứu xây dựng mô hình công nghệ sản xuất và tiêu thụ cá rô phi xuất khẩu tập trung tại Hải Dương
Mã đề tài dự án: KC.06.22.NN
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Huy Điền
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTTS I
Cấp quản lý: Cấp nhà nước
Cơ quan phối hợp: Sở NN&PTNT và Sở KH&CN tỉnh Hải Dương, Phòng NN&PTNT huyện Tứ Kỳ, Hải Dương; Trại giống Tứ Kỳ, Hải Dương; Xí nghiệp đông lạnh thủy sản II, Quảng Ninh; TT Khuyến ngư quốc gia.
Kinh phí: 3,100,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2003
Năm kết thúc: 2005
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm: Hải Dương
Tóm tắt nội dung:
  • Điều tra hiện trạng , lập phương án vùng nuôi rô phi xuất khẩu tập trung.
  • Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính cho vùng sản xuất tập trung.
  • Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ lưu giữ giống qua đông.
  • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất cá thịt quy mô tập trung.
  • Nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch cho tiêu thụ.
Mục tiêu:
  • Tạo được mô hình công nghệ sản xuất từ giống đến nuôi thương phẩm cá rô phi đơn tính chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho vùng nuôi tập trung.
  • Hình thành nghề nuôi cá rô phi xuất khẩu, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại Hải Dương và vùng đồng bằng sông Hồng.
Kết quả đạt được:
  1. Hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất chủ động con giống cá rô phi đơn tính dòng GIFT.
  2. Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi cá rô phi xuất khẩu tập trung.
  3. Hoàn thiện mô hình công nghệ nuôi cá rô phi xuất khẩu.