Đề tài, dự án

Lập Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Mã đề tài dự án:
Đề tài thuộc đơn vị: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi
Cấp quản lý: Cấp bộ
Năm bắt đầu: 2015
Năm kết thúc: 2015
Mục tiêu: Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi hàng hóa tập trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm giúp ngành nuôi cá rô phi trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, bền vững, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước và chế biến xuất khẩu; góp phần tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Kết quả đạt được: + Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ yêu cầu quy hoạch

+ Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch (bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch nuôi cá rô phi)

+ Hoàn thiện Dự thảo tờ trình và Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến 2030