Đề tài, dự án

Thử nghiệm sinh sản và nuôi thương phẩm cá Niên tại Quảng Nam
Mã đề tài dự án:
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi
Mục tiêu: Nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bảo tồn tính đa dạng sinh học loài trong thủy vực. Hướng tới làm chủ công nghệ sản xuất giống cá Niên, cung cấp giống cho người nuôi thương phẩm, tạo việc làm cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
Kết quả đạt được: + Xác định được một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá Niên tại Quảng Nam
+ Xác định được loại và liều lượng kích thích tố phù hợp cho sinh sản nhân tạo cá Niên tại Quảng Nam
+ Ương nuôi thành công từ cá bột lên cá giống