Đề tài, dự án

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giống cá rô phi
Mã đề tài dự án:
Đề tài thuộc đơn vị: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Mục tiêu: Xây dựng quy chuẩn áp dụng cho các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cá rô phi (Oreochromis spp. ) và các cơ quan quản lý có liên quan trong phạm vi cả nước
Kết quả đạt được: Hoàn chỉnh, lập hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giống cá rô phi trình Bộ NN&PTNT