Đề tài, dự án

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cá rô phi bằng phương pháp lai xa
Mã đề tài dự án:
Đề tài thuộc đơn vị: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp cơ sở
Năm bắt đầu: 2016
Năm kết thúc: 2016
Kết quả đạt được: + Tuyển chọn và cung cấp 4.000 con cá rô phi hậu bị (2.000 cá  rô phi xanh, 2.000  cá rô phi vằn) cho Trung tâm giống TT-Huế.
+ Tổ chức tập huấn cho cán bộ của Trung tâm giống TT-Huế làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất rô phi bằng phương pháp lai xa.