Đề tài, dự án

Nghiên cứu chọn giống nâng cao tốc độ tăng trưởng cá rô phi vằn
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Năm bắt đầu: 2018
Năm kết thúc: 2022
Mục tiêu: Chọn, tạo được cá rô phi vằn có tốc độ sinh trưởng nhanh trong môi trường nước ngọt dựa trên các nguồn vật liệu có chất lượng cao phục vụ sản xuất
Kết quả dự kiến: Hiện đề tài đang trong giai đoạn thực hiện năm thứ nhất (2020). Một số nội dung đã hoàn thiện:
+ Đề tài đã tập hợp 4 quần đàn cá rô phi vằn chọn giống phục vụ nghiên cứu: Dòng NOVIT4 (thế hệ 12), dòng GIFT (thế hệ 13), dòng Trung Quốc tăng trưởng nhanh, dòng Philippines.
+ Đánh giá đa dạng di truyền vật liệu bằng chỉ thị microsatellite.
+ Sản xuất các tổ hợp lai từ 4 quần đàn ban đầu, bắn dấu PIT phân biệt các tổ hợp lai và đang trong giai đoạn nuôi đánh giá sinh trưởng