Đề tài, dự án

Nghiên cứu PT chỉ thị phân tử liên kết với gen hepcidin kháng bệnh do Streptococcus agalactiae trên cá rô phi vằn ở Việt Nam 
Mã đề tài dự án:
Đề tài thuộc đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Hồng Nhật
Học hàm, học vị: ThS
Kinh phí: 2.155.000.000
Kết quả đạt được:

Đàn cá rô phi vằn bố mẹ thế hệ Go sinh trưởng nhanh và kháng bệnh 300 con, kích cỡ 500 g/con, tỷ lệ sống >=80%

-Đàn cá rô phi hậu bị kháng bệnh G1 phát tán phục vụ sản xuất: 500 con, kháng bệnh, kích cỡ 100 g/con

- 5 Chủng vi khuẩn Streptococcus agalactiae

-Bộ chỉ thị micorosaletes (3-5 chỉ thị) liên kết với gen hepcidin kháng bện S. agalactiae trên cá rô phi vằn

-Bài báo quốc tế 2, trong nước 2, đào tạo 2.