Đề tài, dự án

Quản lý Môi trường Nuôi trồng Thuỷ sản Ven biển
Mã đề tài dự án: VIE/97/030/01NEX
Lĩnh vực: Môi trường
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Anh Tuấn
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Dự án quốc tế
Kinh phí: 15,000,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2001
Năm kết thúc: 2003
Nguồn vốn: Danida
Địa điểm: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế
Mục tiêu:
Mục tiêu chung:
  • Phát triển bền vững nuôi trồng thuỷ sản ven biển vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể
 : 
  • Cải tiến các hệ thống quản lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản ven biển thích hợp cho vùng Bắc Trung Bộ; 
  • Hỗ trợ các cơ quan chức năng các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ xây dựng quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản ven biển và các hướng dẫn quản lý môi trường; và 
  • Nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ quản lý, cán bộ khuyến ngư và cộng đồng người dân ven biển Bắc Trung Bộ. 
Kết quả đạt được:
Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản

Việc thực hiện dự án đã góp phần thực hiện các mục tiêu của chính phủ như xoá đói giảm nghèo cho cộng đồng dân cư vùng ven biển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập thông qua phát triển nuôi trồng thuỷ sản song song với việc bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên ven biển. Báo cáo này tổng kết và đánh giá các kết quả đạt được của dự án, các hạn chế, tồn tại và đề xuất các biện pháp duy trì tính bền vững các kết quả của dự án.

Chi tiết xem tại website: http://www.ria1.org/projects/vie97030