Đề tài, dự án

Bảo tồn lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản nước ngọt năm 2007
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Di truyền
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Ninh
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp nhà nước
Kinh phí: 450,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2007
Năm kết thúc: 2007
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
 • Xây dựng định hướng cho chương trình bảo tồn và lưu giữ nguồn gen thủy sản.
 • Thu thập mới một nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
 • Bảo tồn lưu giữ nguồn gen của 24 giống loài.
 • Đánh giá nguồn gen của một loài mới được thu thập và bổ sung đối với 8 nguồn gen thu thập năm 2005-2006.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu của 15 dòng loài - Databank/Genbank.
Mục tiêu:
 • Bảo tồn đa dạng sinh học, lưu giữ lâu dài và nâng cao chất lượng giống thủy sản nuôi nhằm phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản.
 • Bảo tồn, lưu giữ và phát triển quần đàn một số loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt diệt.
Kết quả đạt được:
 1. 100 nguồn gen cá chiên.
 2. Danh mục 24 nguồn gen tiến hành lưu giữ tại các trung tâm, viện nghiên cứu.
 3. 20-30 chỉ tiêu hình thái, đánh giá đặc điểm thuần dưỡng và sinh trưởng với 8 loài cá thu thập năm 2005-2006.
 4. 80% dữ liệu loài cá: chép chọn giống, chép hồ lắc, trắm đen, mè vinh chọn giống, basa, tra chọn giống, tra thuần, tôm càng xanh; 40% cơ sở dữ liệu với 8 loài cá mới năm 2006: cá đầm xanh, cá chầy đất, cá còm cá chình hoa, cá trà sóc, cá vồ cờ, cá vồ đém, cá trà sóc; 20% cơ sở dữ liệu với cá mới năm 2007.