Đề tài, dự án

Bảo tồn lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản nước ngọt năm 2006
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Loại đề tài dự án: Nhiệm vụ thường xuyên
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Ninh
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp nhà nước
Kinh phí: 450,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2006
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
 • Thu thập số liệu về khu bảo tồn tự nhiên ở: Vườn Quốc gia Ba Bể, vườn Quốc gia Tràm Chim và hồ Lắc.
 • Thu thập bổ sung 8 nguồn gen quý có nguy cơ tuyệt chủng.
 • Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen của 23 giống loài.
 • Đánh giá nguồn gen của 8 giống loài mới được thu thập và bổ sung.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu của 16 dòng loài - Databank/Genbank.
Mục tiêu:
 • Bảo tồn đa dạng sinh học, lưu giữ lâu dài và nâng cao chất lượng giống thủy sản nuôi nhằm phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản.
 • Bảo tồn lưu giữ và phát triển quần đàn một số loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt diệt.
Kết quả đạt được:
 1. Sự phân bố của các giống loài sống trong ba khu bảo tồn tự nhiên.
 2. Lưu giữ 23 nguồn gen, đảm bảo tinh bảo quản 7 giống loài; Đánh giá nguồn gen 8 giống loài mới thu thập bổ sung.
 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu 16 giống loài.
 4. Ngân hàng tinh Databank/Genbank.