Đề tài, dự án

Lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Di truyền
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Dương Dũng
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp nhà nước
Cơ quan phối hợp: Viện NC NTTS II, ĐH quốc gia Hà Nội.
Kinh phí: 3,105,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2001
Năm kết thúc: 2005
Tóm tắt nội dung:
  • Lưu giữ, bảo tồn các giống, loài thủy sản hiện đã là những đối tượng nuôi có giá trị kinh tế và dễ bị lai tạp, nhằm bỏa đảm sự thuần chủng của chúng về vốn gen và phát triển bền vững nghề nuôi này.
  • Tư liệu hóa về hình thái, Izozym, kiểu nhân và A DN của các giống loài lưu giữ đặc biệt là các giống gốc và loài bản địa.
  • Xây dựng tiềm năng bảo tồn gen hiện đại như bảo quản tinh, kỹ thuật phụ sinh.
  • Nghiên cứu gia hóa và phục hồi một số loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng nhằm bảo tồn phát triển vốn gen của chúng.
  • Khảo sát xây dựng một vài luận chứng khoa học kinh tế cho khu bảo tồn nguồn gen thủy sản tự nhiên.
Kết quả đạt được:
Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản

  1. 30 dòng loài lưu giữ và 30 giống thuần.
  2. Phần mềm quản lý dữ liệu và hình ảnh các loài lưu giữ; Kỹ thuật thu đông lạnh bảo quản và giả đông sau lưu giữ; Nghiên cứu Izozym kiểu nhân A DN của 10 -15 loài lưu giữ.