Đề tài, dự án

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất và nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ
Mã đề tài dự án: R&D-2008/20/4.3.3
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đức Lương
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Cơ quan phối hợp: TT thủy sản Hà Giang, TT thủy sản Hòa Bình
Kinh phí: 1,364,555,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2008
Năm kết thúc: 2010
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
  • Nghiên cứu một số đặ điểm sinh học sinh sản của cá chày mắt đỏ để xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục trong điều kiện nhân tạo.
  • Nghiên cứu, xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục cho cá đẻ nhân tạo.
  • Nghiên cứu kỹ thuật ấp trứng và xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo.
  • Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ.
Mục tiêu: Mục tiêu chung:
  • Xây dựng được quy trình sản xuất giống cá chày mắt đỏ; Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ.

Mục tiêu cụ thể:
  • Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống cá chày mắt đỏ, đạt tỷ lệ nuôi vỗ cá bố mẹ thành thục 85%, tỷ lệ đẻ 85%, tỷ lệ trứng thụ tinh 80%, tỷ lệ nở 65% (tỷ lệ cá bột/trứng thụ tinh). Ương từ cá bột lên cá hương tỷ lệ sống đạt 65%, ương từ cá hương lên cá giống tỷ lệ sống đạt 80%. Sản xuất 50000 con cá giống (cở 6-8 cm/con) cung cấp cho nuôi thử nghiệm và nuôi thương phẩm.
  • Xây dựng dự thảo quy trình công nghệ nuôi thương phẩm đạt năng suất 12-14 tấn/ha.
Kết quả đạt được:
  1. Nuôi vỗ cá bố mẹ có tỷ lệ thành thục đạt 85%, tỷ lệ đẻ đạt 85%, tỷ lệ trứng thụ tinh đạt 80%, tỷ lệ cá bột/trứng thụ tinh đạt 65%.
  2. Ương cá bột lên cá hương tỷ lệ sống 65%, từ cá hương lên cá giống tỷ lệ sống đạt 80%.
  3. Nuôi cá thương phẩm, tỷ lệ sống đạt 90%, năng suất nuôi cá thương phẩm đạt 12 tấn/ha. Cỡ cá thương phẩm từ 0,7 - 1 kg/con, sau 12 tháng nuôi, hệ số thức ăn là 2,7.