Đề tài, dự án

Thử nghiệm lựa chọn hình thái cá rô phi bố mẹ lai khác loài phục vụ sản xuất
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Lê Ngọc Khánh
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp cơ sở
Kinh phí: 75,777,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2008
Năm kết thúc: 2008
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
  • Kiểm định tỷ lệ giới tính và số chỉ tiêu hình thái dựa trên kết quả của dự án năm 2007 ở các công thức lai khác nhau.
  • Nhân đàn với số lượng lớn đạt các chỉ tiêu hình thái.
  • Thử nghiệm một số công thức lai khác.
Mục tiêu:
  • Xây dựng  được các chỉ tiêu hình thái chọn cá bố mẹ cho đàn con lai có tỷ lệ cá đực ≥95%.
Kết quả đạt được:
  1. 2000 con cá bố mẹ hậu bị P1 đạt tiêu chuẩn lựa chọn.
  2. >95% tỷ lệ đực ở con lai.