Đề tài, dự án

Nghiên cứu sản xuất giống nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đức Lương
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 150,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2008
Năm kết thúc: 2008
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
  • Nghiên cứu về sinh sản.
  • Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ.
  • Nghiên cứu kỹ thuật ương cá hương cá giống và nuôi cá thương phẩm.
  • Theo dõi bệnh và biện pháp phòng trị.
Mục tiêu:
  • Xây dựng quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm loài cá có giá trị kinh tế: cá chày mắt đỏ trong ao.
Kết quả đạt được:
  1. 160 cặp hình thái chất lượng 2 loài cá tuyển chọn nghiên cứu.
  2. 50000 cá thể cá giống chất lượng.
  3. Cải tiến phù hợp hệ thống dây truyền công nghệ nuôi.
  4. Hoàn chỉnh quy trình công nghệ nuôi.