Đề tài, dự án

Nghiên cứu ứng dụng lọc sinh học cho trại cá nước lạnh
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Môi trường
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Hải
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp cơ sở
Kinh phí: 165,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2010
Năm kết thúc: 2010
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
  • Xây dựng mô hình và thiết kế lọc sinh học tuần hoàn cho khu vực sản xuất giống.
  • Ứng dụng mô hình lọc sinh học phục vụ ương nuôi cá bố mẹ và sản xuất giống.
  • Thử nghiệm mô hình thu gom và sử dụng chất thải cho các hoạt động khác.
Mục tiêu:
  • Xây dựng mô hình lọc sinh học phục vụ ương nuôi cá hồi vân tại Trung tâm nghiên cứu cá nước lạnh Sapa.
Kết quả đạt được:
  1. 1 mô hình lọc sinh học phục vụ cho ương nuôi cá hồi vân.
  2. 1 mô hình lọc sinh học phục vụ cho nuôi cá bố mẹ.