Đề tài, dự án

Quản lý môi trường và đàn cá ao di tích tại Phủ Chủ Tịch
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Môi trường
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đức Lương
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp cơ sở
Kinh phí: 200,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2010
Năm kết thúc: 2010
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
  • Quản lý tốt chất lượng môi trường.
  • Quản lý sức khỏe đàn cá nuôi.
  • Quản lý, cơ cấu thành phần loài.
Mục tiêu:
  • Quản lý tốt môi trường và sức khỏe đàn cá nuôi trong ao cá Bác Hồ, phù hợp với đặc điểm riêng biệt của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch.
Kết quả đạt được:
1,5 tấn cá thịt an toàn vệ sinh thực phẩm.