Đề tài, dự án

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thử nghiệm kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá dìa
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Chủ nhiệm đề tài: Lê Anh Tuấn
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp cơ sở
Kinh phí: 244,200,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2009
Năm kết thúc: 2009
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
  • Nuôi vỗ cá bố mẹ.
  • Thu và ấp trứng cá.
  • Ương ấu trùng cá trong hệ thống bể.
  • Ương ấu trùng cá dìa trong ao nước lợ.
Mục tiêu:
  • Lựa chọn phương pháp ương ấu trùng phù hợp, nhằm góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá dìa.