Đề tài, dự án

Gắn kết đào tạo sau đại học về nuôi trồng và quản lý nguồn lợi thuỷ sản với  thực tiễn tại Việt Nam, Nepal và Campuchia.
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Nguồn lợi
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo
Cấp quản lý: Dự án quốc tế
Năm bắt đầu: 2008
Năm kết thúc: 2010
Nguồn vốn: EU-Asia link
Kết quả đạt được:
  1. 01 cán bộ của Viện (Mai Văn Tài) đang thực hiện Nghiên cứu sinh tại trường Stirling với sự trợ giúp của dự án, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2011.
  2. Trong năm 2010 đã hỗ trợ 06 học viên thực hiện nghiên cứu thực tế. Các học viên đã có bài trình bày kết quả nghiên cứu thực tế trước Hội đồng gồm các chuyên gia nước ngoài và đại diện lãnh đạo Viện và đều được đánh giá đạt kết quả tốt. Báo cáo và poster của học viên được chuẩn bị bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. 
  3. 01 sinh viên người Malaysia và 02 NCS người Ấn Độ đã hoàn thành chương trình thực tập tại Viện.
  4. Dự án đã triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, được chuyên gia dự án đánh giá tốt.