Đề tài, dự án

Nghiên cứu thăm dò đặc điểm sinh học cá cam Seriola dumerili (Risso, 1810) tại vùng biển Nghệ An làm cơ sở cho sản xuất giống nhân tạo.
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Chủ nhiệm đề tài: Chu Chí Thiết
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp cơ sở
Kinh phí: 100,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2011
Năm kết thúc: 2011
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm: Nghệ An
Tóm tắt nội dung:
  • Tìm hiểu sơ bộ đặc điểm sinh học của cá cam.
  • Thử nghiệm thuần hóa cá cam trong điều kiện nuôi nhốt tại Nghệ An.
Mục tiêu:
  • Tìm hiểu đặc điểm sinh học cá cam, làm cơ sở cho nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo tại vùng biển Nghệ An.
Kết quả đạt được:
  1. 200-300 con cá giống trọng lượng >0,3kg.
  2. 100-200 con cá giống trọng lượng >0,5kg.