Đề tài, dự án

Nghiên cứu ứng dụng lọc sinh học cho trại cá nước lạnh
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Môi trường
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Hải
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp cơ sở
Cơ quan phối hợp: TT đổi mới nghề cá Phần Lan
Kinh phí: 159,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2011
Năm kết thúc: 2011
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
  • Nghiên cứu hoàn thiện mô hình lọc sinh học tuần hoàn cho khu vực sản xuất giống.
  • Đánh giá hiệu quả kinh tế việc sử dụng hệ thống lọc sinh học trong trại sản xuất giống cá nước lạnh.
Mục tiêu:
  • Hoàn thiện mô hình lọc sinh học phục vụ ương nuôi cá hồi vân và cá tầm tại trung tâm nghiên cứu cá nước lạnh Sapa.
Kết quả đạt được:
  1. 1 mô hình lọc sinh học phục vụ nuôi vỗ cá bố mẹ và ương ấp cá giống.
  2. Bản vẽ thiết kế mô hình lọc sinh học phục vụ ương nuôi và nuôi cá bố mẹ cá hồi vân.