Kết quả nghiên cứu

leanpham
Ảnh hưởng của thay thế bột cá bằng men bia khô trong thức ăn đến tăng trưởng của cá rô phi(Oreochromis niloticus)
Bốn công thức thức ăn có thành phần dinh dưỡng như nhau (DE 2287-2314 kcal/g, P 30%, L 6%), nhưng khác nhau về tỷ lệ men bia khô trong thức ăn là 0% (MB0), 5% (MB5), 10% (MB10) và 15% (MB15) tương ứng với tỷ lệ bột cá trong thức ăn lần lượt là 15%, 10%, 5% và 0% được thí nghiệm trên cá rô phi (Oreochromis niloticus). Cá thí nghiệm có kích thước ban đầu là 40±1,96 g/con sử dụng 04 loại thức ăn trên trong 75 ngày, mỗi ngày 3 lần với lượng thức ăn vừa đủ. Kết quả nghiên cứu cho thấy cá sử dụng công thức thức ăn MB5 và MB15 cho tốc độ tăng trưởng cao nhất, hệ số chuyển đổi thức ăn thấp nhất, hiệu quả sử dụng protein cao nhất (P<0,05), tỷ lệ sống 96,30-97,67%, nhưng không có sai khác giữa các loại thức ăn (P>0,05). Tỷ lệ thay thế men bia khô có tương quan chặt chẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân ngày của cá (y = - 0,0046x2 + 0,00644x + 1,7667, R2 = 0,8192). Như vậy, tỷ lệ men bia khô trong khẩu phần cho kết quả tốt nhất là 5% và 10%. Với tỷ lệ này, men bia khô có thể thay thế 33-66% bột cá trong khẩu phần cá rô phi giai đoạn 40-200 g.
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Tống Hoài Nam, Hoàng Văn Đạt, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Bích Huệ, Nguyễn Quang Huy
Số tạp chí: Chuyên đề 50 năm thành lập Viện Nghiên cứu NTTS 1
Trang: 43-47
Đường link url: http://www.ria1.org/ria1/uploads/CV/Chuyen%20san-tom%20tat-TiengViet.pdf