Kết quả nghiên cứu

leanpham
Ảnh hưởng của hàm lượng protein và năng lượng trong thức ăn lên tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus) giống
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Nguyễn Quang Huy, Ivar Lund, Chu Chí Thiết, Nguyễn Thị Lệ Thủy
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 75