Kết quả nghiên cứu

leanpham
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ương nuôi cá trắng (Coregonus lavaretus L.) tại Việt Nam.
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Tài
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 24