Kết quả nghiên cứu

leanpham
Sơ bộ đặc điểm sinh học, hình thái học của cá cam (Seriola dumerili Risso, 1810) tại vùng ven biển miền Trung
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Chu Chí Thiết, Nguyễn Dương Đức
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 103