Kết quả nghiên cứu

leanpham
Chuyển giao công nghệ trong nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh khu vực phía bắc: thực trạng và giải pháp
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Trần Long Phượng
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 105