Kết quả nghiên cứu

leanpham
Đánh giá hiệu quả kinh tế ứng dụng công nghệ Biofloc nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền
Số tạp chí: Số 5 tháng 3/2014