Kết quả nghiên cứu

leanpham
Mô tả loài cá mới thuộc giống Silurus Linnaeus, 1758, (Siluridae, Siluriformes) được phát hiển ở các tỉnh phía bắc Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
ISBN: 1859-0004
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Vũ Thị Hồng Nguyên, Nguyễn Thị Diệu Phương*
Số tạp chí: Tập 13 số 1
Trang: 65-75
Đường link url: http://www.vnua.edu.vn:85/tc_khktnn/default.asp?id=30&ID_S=92