Kết quả nghiên cứu

leanpham
Tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá trầu không ( Piper betle L.) và dịch chiết lá ổi ( Psidium guajava) đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm nuôi nước lợ
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Đặng Thị Lụa, Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Hải Hà, Trương Thị Mỹ Hạnh, Phan Thị Vân
Số tạp chí: Số 11
Trang: 92-97
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-11-2015-59/