Kết quả nghiên cứu

leanpham
Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sự phát triển phôi và tỷ lệ nở của cá song lai (♂ cá song vua Epinephelus lanceolatus và cá song hổ ♀ Epinephelus fuscogutttatus)
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Đức Tuấn, Trần Thế Mưu, Vũ Thị Thanh Nga, Phạm Quốc Hùng
Số tạp chí: 7
Trang: 102-107
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-7-2015-51/