Kết quả nghiên cứu

leanpham
Xác định tên loài của quần thể cá chim vây vàng nhập nội nuôi tại Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Tác giả: Vũ Thị Hồng Nguyên, Ngô Sỹ Vân, Nguyễn Đức Tuân
Số tạp chí: 5
Trang: 76-83
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-5-2015-49/