Kết quả nghiên cứu

leanpham
Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá lăng chấm (Hemibagrus guttatus Lacépède, 1803) giai đoạn ương từ cá bột lên cá giống
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Tác giả: Nguyễn Đức Tuân, Khương Văn Thưởng, Nguyễn Quang Huy
Số tạp chí: 3+4
Trang: 186-191
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-3-4-2015-48/