Kết quả nghiên cứu

leanpham
Mô tả loài mới Channa cocnhayia SP. N. trong nhóm cá Chành dục thuộc giống Channa, họ Channidae ở Ninh Bình, Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Bùi Đình Đặng, Nguyễn Thị Hiên
Số tạp chí: 1
Trang: 49-57
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-1-2015-46/