Kết quả nghiên cứu

leanpham
Ảnh hưởng của hàm lượng protein và lipid trong thức ăn tới sinh trưởng của cá Nhụ bốn râu (Eleutheronema tetradactylum Shaw, 1804) nuôi thương phẩm
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNN số 15, kỳ 1 tháng 8 năm 2020
Tác giả: Đỗ Văn Thịnh, Cao Thị Linh Chi, Trần Thế Mưu, Trần Thị Thúy Hà
Số tạp chí: 15, kỳ 1 tháng 8 năm 2020